WPROWADZENIE

Corporate Social Responsibility to dokument, w którym Scalo wskazuje jakimi zasadami się kieruje i jakie działania podejmuje w zakresie społecznej odpowiedzialności prowadzenia biznesu.

Dokument ten zawiera również wymogi stawiane dostawcom Scalo i wskazuje konsekwencje ich niespełnienia.

INTRODUCTION

Corporate Social Responsibility is a document in which Scalo indicates what principles it follows and what actions it takes in terms of social responsibility in conducting business.

This document also contains the requirements for Scalo suppliers and indicates the consequences of failing to meet them.

ZASADY DZIAŁANIA SCALO

Scalo swoje zasady działania pod względem odpowiedzialności społecznej zawarło w Code of Ethics i Code of Conducts, a także w dodatkowych procedurach dotyczących zgłaszania skarg oraz zarządzania odpadami i energią.

SCALO’S PRINCIPLES

Scalo has incorporated its principles of social responsibility in its Code of Ethics and Code of Conduct, as well as in additional procedures regarding the grievance mechanism and waste and energy management.

DZIAŁANIA SCALO W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

W Scalo wspieranie inicjatyw na rzecz innych ma ogromne znaczenie, dlatego pracownicy biorą udział w różnorodnych akcjach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu..

Scalo wyznaczyło trzy główne kierunki działań CSR:
1. Budowanie społeczności IT oraz dzielenie się wiedzą;
2. Wspieranie społeczności lokalnych oraz działalność charytatywna;
3. Ochrona środowiska.

Scalo wie, że dobre relacje w społeczności IT oraz wymiana wiedzy i doświadczeń są bardzo ważne. Aby utrzymywać i poszerzać relacje, organizuje i uczestniczy w wydarzeniach takich jak:
• ProMEETy,
• ogólnopolskie konferencje deweloperskie np. Devoxx, Confitura, .Net Developers Days, InfoMeet, InfoShare, GeeCon

Zespół Scalo aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, odbywających się pośród lokalnych społeczności. Scalo bierze udział w takich akcjach jak:
• Szlachetna Paczka,
• Dzień Krwiodawstwa,
• Poland Business Run,
• Bieg Firmowy,
• Nakrętki dla Hospicjum.

Scalo wprowadziło do organizacji procedurę zarządzania energią i odpadami, po to aby biura były przyjazne dla środowiska. Procedura opiera się na dwóch głównych obszarach, takich jak:
1. Zarządzanie odpadami,
2. Zarządzanie energią.

Scalo zachęca również pracowników do udziału w wydarzeniach ekologicznych, np.:
• FRRuuu – Firmowy Rajd Rowerowy,
• Święto Rowerzysty.

SCALO IN THE AREA OF SOCIAL RESPONSIBILITY

It’s also important to be a conscious member of a community. There’s value in supporting community initiatives. Scalo encourages employees to become active community members by participating in Scalo Social Responsibility projects.

Scalo sets 3 main directions for Corporate Social Responsibility:
1. Building a developer community and knowledge sharing
2. Supporting local communities and charity activities
3. Protecting the environment

Scalo knows how important it is to have good relationships with developer communities and to regularly share knowledge. To maintain these connections, Scalo organizes and participates in events such as:
• ProMEETs,
• polish development events, for example: Devoxx, Confitura, .Net Developers Days, InfoMeet, InfoShare, GeeCon.

The Scalo team actively participates in charity and fundraiser events in our local communities. Joint commitment brings greater contributions and support for those in need:
• Noble Gift,
• Blood Donation,
• Poland Business Run,
• Company Run,
• Bottle caps for the Hospice Foundation.

Scalo has introduced a strict energy and waste management procedure to make offices ecologically friendly. The procedure is based on two main areas:
1. Waste Management,
2. Energy Management.

Scalo also encourages team members to participate in ecological events, for example:
• FRRuuu – Firmowy Rajd Rowerowy,
• Cyclist Fest.

WYMOGI WOBEC DOSTAWCÓW

Scalo wymaga od swoich dostawców, by kierowali się tymi samymi zasadami, co spółka.

Niedozwolone jest zatrudnianie dzieci. Minimalny wiek pracownika nie może być niższy niż przewidziano to w Kodeksie Pracy. Małoletni, którzy osiągnęli minimalny wiek, pozwalający im na legalne podjęcie pracy, ale nie ukończyli jeszcze 18 lat nie mogą być zatrudniani do wykonywania prac niebezpiecznych.

Nie toleruje się pracy przymusowej w żadnej formie, niezależnie od tego, czy jest ona obowiązkowa, płatna czy świadczona przez więźniów, którzy nie otrzymują należytego wynagrodzenia. Nie toleruje się zachowań, które można przypisać molestowaniu psychicznemu lub seksualnemu. Kary cielesne, okrucieństwo psychiczne, zniewagi i wszelkie formy zastraszania są zabronione.

Wszelkie przejawy dyskryminacji są zabronione, w związku z czym Scalo oczekuje od swoich Dostawców zapewnienia braku dyskryminacji w zakresie rekrutacji, zatrudnienia, wynagrodzeń, szkoleń, warunków pracy, przydzielania zadań, dyscypliny, zasad awansowania, rozwiązywania stosunku pracy i przechodzenia na emeryturę w swoich firmach. Zasada ta ma zastosowanie do dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, kastę, pochodzenie społeczne i etniczne, jak również narodowość, religię, stan cywilny, ciążę, wiek, niepełnosprawność, choroby, płci, orientację seksualną, przynależności do związków zawodowych lub partii politycznych, poglądów politycznych lub jakichkolwiek innych cech lub przekonań osobistych. Inne cechy lub przekonania osobiste. Wszelkie różnice w traktowaniu powinny wynikać wyłącznie z różnic w umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym.

Dostawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia swoim pracownikom pracy w czystym, bezpiecznym i nieszkodliwym środowisku pracy. Scalo wymaga od swoich dostawców rezygnacji z procesów produkcji, które mogą szkodzić zdrowiu.

Dostawca przestrzega prawa obowiązującego w zakresie płatności wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, w tym świadczeń socjalnych. Za wykonaną pracę personel powinien otrzymać co najmniej minimalne wynagrodzenie przewidziane w ustawie. Wynagrodzenie za pracę w standardowym czasie pracy. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownicy powinni otrzymywać wynagrodzenie według wyższych stawek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czas pracy musi być zgodny z prawem, a nadgodziny nie mogą przekraczać granic określonych w odpowiednich przepisach. Pracownicy mają prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, świadczeń dodatkowych i dni wolnych, zgodnie z Kodeksem Pracy.

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania prawa swoich pracowników do swobodnego i w pełni niezależnego tworzenia swobodnie wybranych organizacji, uczestnictwa w nich oraz do udziału w negocjacjach zbiorowych, bez pytania o uprzednią zgodę pracodawcy.

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad Scalo w zakresie ochrony środowiska. Przed podpisaniem umowy będzie musiał wskazać swoje standardy dotyczące energii, wykorzystywania zasobów naturalnych, zanieczyszczenia wody i powietrza, a także przestawić procedury dotyczące zarządzania odpadami, energią czy środkami chemicznymi.

Dostawca musi również spełniać standardy unijne i ustawowe co do:
• korupcji, wymuszeń i łapówkarstwa,
• prywatności i ochrony danych osobowych,
• zwalczania nieuczciwej konkurencji i zapobiegania monopolom.

Dostawca musi posiadać swoje procedury w zakresie konfliktu interesów i whistleblowingu, które będą przewidywały podobną ochronę, co procedury Scalo.

REQUIREMENTS TOWARDS SUPPLIERS

Scalo requires its suppliers to be guided by the same principles as the company.

Employment of children is unacceptable. Minimum worker’s age may not be lower than minimum age provided by the Labour Code. Minors who achieved minimum age which allows them to be legally employed, but they are not 18 yet, must not be employed to do hazardous work.

Forced labour shall not be tolerated in any form, regardless if it is mandatory, paid or rendered by prisoners, who are not duly paid. Behaviour which can be attributed to mental or sexual harassment shall not be tolerated. Corporal punishment, mental cruelty, insults and any forms of intimidating shall be forbidden.

Any manifestations of discrimination shall be forbidden, and so Scalo expects that its Suppliers assure that no discrimination exists in terms of recruitment, employment, fees, training, working conditions, assigning tasks, discipline, promotion rules, termination of employment and retirement in its companies. This rule shall apply to discrimination based on race, origin, caste, social and ethnic origin as well as nationality, religion, civil status, pregnancy, age, disability, illness, sex, sexual orientation, membership of trade unions or political parties, political views or any other features or personal beliefs. Any differences in treatment should result exclusively from differences in skills and work experience.

The supplier undertakes to take any actions to ensure that their staff works in clean, safe and non-harmful working environment. Scalo requires that its suppliers resign from manufacturing processes which might harm health.

The supplier shall observe the applicable law concerning fees and fringe benefits, including social benefits. For work rendered, the staff should receive at least minimal renumeration provided by law. Renumeration shall be due for work in standard working hours. For overtime the staff should receive fees according to higher rates, pursuant to the applicable legislation.

Work time must conform to the local law and overtime must not exceed the boundaries set out in relevant legislation. Workers shall have the right to annual paid holiday leave, fringe benefits and days off as defined by the Labour Code.

The supplier undertakes to observe the right of their workers to free and fully independent formation of freely elected organizations, to participate in them and to participate in collective bargaining, without asking prior consent of the employer.

The supplier undertakes to comply with Scalo’s environmental rules. Before signing a contract, he will have to indicate his standards regarding energy, use of natural resources, water and air pollution, as well as his procedures for waste, energy or chemical management.

The supplier must also comply with EU and polish statutory standards with respect to:
• corruption, extortion and bribery,
• privacy and protection of personal data
• competition and anti-trust.

The supplier must have its conflict of interest and whistleblowing procedures in place, which will provide for similar protection as Scalo’s procedures.

KONSEKWENCJE NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Scalo informuje dostawcę o swoich wymogach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w trakcie negocjowania współpracy i umowy z dostawcą.

W celu sprawdzenia czy dostawca spełnia wymogi, Scalo poprosi go o odpowiedź na pytania w zakresie odpowiedzialności społecznej.

W przypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w niniejszym dokumencie i odmowy dostosowania się do nich, Scalo nie podejmuje współpracy z dostawcą.

Scalo przeprowadza audyt w celu sprawdzenia czy dostawca faktycznie spełnia ich wymagania.

CONSEQUENCES OF NOT MEETING THE REQUIREMENTS

Scalo informs the supplier of its corporate social responsibility requirements during the negotiation of the cooperation and the agreement.

In order to find out whether the supplier meets the requirements, Scalo will ask the supplier to answer questions on social responsibility.

In case of non-compliance and refusal to comply with the requirements stipulated in this document, Scalo will not cooperate with the supplier.

Scalo carries out an audit to check whether the supplier actually meets their requirements.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.