Regulamin konkursu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Scalo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290107, NIP: 897-173-54-06 („Organizator”).
2. Niniejszy Regulamin jest wiążący zarówno dla Organizatora, jak i dla uczestników konkursu.
3. Konkurs będzie organizowany w dniu 9 września 2022 roku. Konkurs rozpoczyna się 9 września 2022 roku o godzinie 00:00 i trwa do 12 września 2022 roku do godziny 12:00.
4. Konkurs organizowany będzie oddzielnie dla osób obserwujących Organizatora w mediach społecznościowych Organizatora („Konkurs w Mediach Społecznościowych”) oraz dla pracowników Organizatora na platformie Yammer („Konkurs dla Pracowników”).
5. Pracownicy Organizatora mogą wziąć udział zarówno w Konkursie dla Pracowników jak i w Konkursie w Mediach Społecznościowych.
6. Oba konkursy będą polegały na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na cztery pytania konkursowe („Pytania konkursowe”). Pytania będą różne dla Konkursu w Mediach Społecznościowych i Konkursu dla Pracowników.
7. Odpowiedzi na pytania należy udzielić na przesyłając je na adres mailowy: marketing@scalosoft.com.
8. Zwycięzcami każdego z konkursów są pierwsze trzy osoby, które jako pierwsze rozwiążą udzielą prawidłowych odpowiedzi na Pytania konkursowe w ramach Konkursu w Mediach Społecznościowych lub Konkursu dla Pracowników („Zwycięzcy Konkursu”).
9. Organizator zobowiązuje się skontaktować ze Zwycięzcami Konkursu najpóźniej do dnia 16 września 2022 roku. Organizator zapyta Zwycięzcę Konkursu o adres korespondencyjny do wysyłki nagród.
10. Warunkiem uzyskania nagrody w konkursie jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na Pytania konkursowe oraz przekazanie prawidłowego i aktualnego adresu korespondencyjnego do wysyłki nagród.
11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. po. 2094 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o grach hazardowych”), w szczególności konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
12. Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 i art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).
13. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu w Mediach Społecznościowych może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, obserwująca Organizatora w mediach społecznościowych.
2. Uczestnikiem Konkursu dla Pracowników może być każdy pracownik Organizatora, posiadający konto na platformie Yammer. Przez pracownika Organizatora rozumie się osoby, które w dniu konkursu posiadały zawartą i obowiązującą z Organizatorem umowę o pracę lub osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia lub umowy współpracy B2B.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://www.career.scalosoft.com/regulamin-konkursu-na-dzien-testera/,
b) spełnienie warunków podanych w niniejszym § 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji, udziału i dokumentacji Konkursu zorganizowanego przez Organizatora oraz zapoznanie się z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.career.scalosoft.com/regulamin-konkursu-na-dzien-testera/,
d) akceptacja niniejszego Regulaminu.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść Regulaminu.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest jak najszybsze prawidłowe udzielenie prawidłowych odpowiedzi na Pytania konkursowe w trakcie trwania konkursu.
2. Nagrodę otrzymają trzy osoby, które jako pierwsze które jako pierwsze rozwiążą udzielą prawidłowych odpowiedzi na Pytania konkursowe w ramach Konkursu w Mediach Społecznościowych lub Konkursu dla Pracowników, pod warunkiem, że przekażą prawidłowy i aktualny adres do wysyłki nagród.
3. Nagrodami w Konkursie dla każdego Zwycięzcy Konkursu w Mediach Społecznościowych oraz każdego Zwycięzcy Konkursu dla Pracowników są: gadżety Scalo (do wyboru przez Organizatora) („Nagroda”).
4. Fundatorem Nagród przyznawanych w ramach konkursu jest Organizator. Określona przez Organizatora wartość jednej nagrody to 150 zł + 15 zł. 150 zł w nagrodzie rzeczowej i 15 zł w świadczeniu pieniężnym, które zostaje potrącone na poczet pokrycia zobowiązania podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Zdobywca Nagrody nie może żądać wydania innej Nagrody niż przyznana przez Organizatora ani ekwiwalentu pieniężnego.
6. Za przekazanie Nagród zwycięzcom odpowiedzialni będą pracownicy Organizatora. Jednakże, w przypadku rezygnacji z Nagrody przez zdobywcę Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Za rezygnację z Nagrody uznaje się w szczególności wyrażone wprost oświadczenie o rezygnacji z Nagrody, a także nieodpowiadanie na próby kontaktu ze strony Organizatora przez okres dłuższy niż 3 dni.
7. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, lub niespełnienia przez niego warunków otrzymania Nagrody, nie będzie on uprawniony do otrzymania nagrody.
8. Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych.
9. Do Nagród nieobjętych zwolnieniem z podatku dochodowego zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie przez Organizatora potrącona od zwycięzcy Konkursu jako zaliczka na podatek dochodowy od przyznanej Nagrody i odprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. W celu realizacji przez Organizatora określonego w zdaniu poprzednim zobowiązania, zwycięzca prześle Organizatorowi, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu nagrody, dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania / zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL/NIP).

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer tel. Kontaktowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb organizacji, udziału i dokumentacji Konkursu zorganizowanego przez Organizatora. Dodatkowo warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu będzie podanie adresu korespondencyjnego w celu zrealizowania wysyłki Nagrody.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 może być w każdej chwili cofnięta przez Uczestnika Konkursu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, natomiast może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu z uwagi na brak możliwości prawidłowego jego przeprowadzenia w stosunku do takiego Uczestnika.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu znajdują się w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie: https://www.career.scalosoft.com/regulamin-konkursu-na-dzien-testera/.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Reklamacje lub zapytania dotyczące konkursu mogą być składane na następujący adres e-mail Organizatora: marketing@scalosoft.com. Reklamacje mogą być składane jedynie w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu oraz interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.career.scalosoft.com/regulamin-konkursu-na-dzien-testera/.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://www.career.scalosoft.com/regulamin-konkursu-na-dzien-testera/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingowych i rekrutacyjnych

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Scalo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@scalosoft.com.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody [zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO] do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Moje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Scalo (art. 6 ust. 1 litera c RODO).
4. Moje dane osobowe będę przechowywane:
a. w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby organizacji, udziału i dokumentacji konkursu – do czasu zakończenia wydarzenia i załatwienia formalności z nim związanych, a w razie wygrania nagrody – do czasu załatwienia formalności związanych z przekazaniem nagrody i rozliczeniem podatkowym,
b. w przypadku przetwarzania na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez okres 3 lat.
c. w przypadku realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Scalo – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.
5. Dane udostępniane są przeze mnie dobrowolnie, ale są konieczne do przetwarzania danych w celach określonych w zgodzie.
6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania usunięcia danych, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej wycofaniem. Wycofanie zgody mogę zgłaszać na maila: iod@scalosoft.com.
8. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
a. w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby organizacji i udziału w konkursie,– podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy organizacji konkursu, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy).
b. W przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa odbiorcami danych mogą być również organy publiczne (np. organy podatkowe, Policja, itp.).
9. Odbiorcy moich danych osobowych pochodzą ze strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji, udziału i dokumentacji konkursu przez Scalo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław. Jednocześnie oświadczam, że moje dane osobowe podaję dobrowolnie oraz zrozumiałem i akceptuję treść zawartą w „Informacji o Przetwarzaniu Danych Osobowych.

Dołącz do Teamu Scalo!

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.