Regulamin konkursu organizowanego przez Scalo
na konferencji Devoxx 2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Organizatorem Konkursu jest Scalo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290107, NIP: 897-173-54-06 („Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin jest wiążący zarówno dla Organizatora jak i dla uczestników konkursu.
 3. Konkurs będzie organizowany podczas trwania wydarzenia Devoxx 2023, w dniach 30 maja -2 czerwca 2023. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 w dniu 30 maja i trwa do godziny 14:30 z tym, że odpowiedzi w ramach konkursu powinny być składane w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. W dniu trwania wydarzenia uczestnicy będą odpowiadać na pytanie konkursowe:
 5. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesłać poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego na stronie: https://www.career.scalosoft.com/konkurs-devoxx
 6. Na stronę z formularzem kontaktowym można trafić skanując kod QR, znajdujący się na stoisku organizatora.
 7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. po. 2094 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o grach hazardowych”), w szczególności konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 8. Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 i art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).
 9. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 2

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, będąca uczestnikiem konferencji Devoxx 2023 w Krakowie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie: https://www.career.scalosoft.com/regulamin-konkursu-devoxx
  b) spełnienie warunków podanych w niniejszym § 2, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i 2,
  c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji, udziału i dokumentacji zabawy z nagrodami podczas konferencji Devoxx2023, zorganizowanego przez Organizatora. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.career.scalosoft.com/informacja-o-przetwarzaniu-danych/,
  d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych,
  e) akceptacja niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, współpracownicy Organizatora (tj. osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych), oraz członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść Regulaminu.

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

§ 3

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem formularza kontaktowego w trakcie trwania konkursu.
 2. Nagrodę otrzyma osoba, która w czasie trwania konkursu prześle odpowiedź na pytanie konkursowe. Wygra najbardziej kreatywna odpowiedź na pytanie: „Gdybyś miał zaproponować nową funkcjonalność lub zmianę w Javie, co by to było i dlaczego byłoby to wartościowe?”. W przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź będzie taka sama – zadecyduje czas przesłania odpowiedzi (kto szybciej).
 3. Komisja konkursowa składająca się z osób wyznaczonych przez Organizatora wybierze odpowiedź, która jej poprawna i udzielona w najkrótszym czasie oraz spełnia warunki udziału w konkursie.
 4. Do wygrania jest nagroda: Zestaw Lego.
 5. Fundatorem nagród przyznawanych w ramach konkursu jest Organizator. Wartość nagrody rzeczowej wynosi 3200 złotych. Niniejsza wartość jest określona już po pobraniu należnego podatku od nagrody. Należny podatek od nagrody w konkursie opłaca Organizator.”.
 6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie o godzinie 14:30, 2.06.2023 roku.
 7. Zdobywca nagrody nie może żądać wydania innej nagrody niż przyznana przez Organizatora ani ekwiwalentu pieniężnego.
 8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialni będą pracownicy Organizatora. Jednakże, w przypadku rezygnacji z nagrody przez nabywcę nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania nagrody. Za rezygnację z nagrody uznaje się w szczególności wyrażone wprost oświadczenie o rezygnacji z nagrody, a także nieodpowiadanie na próby kontaktu ze strony Organizatora przez okres dłuższy niż 3 dni.
 9. W przypadku rezygnacji z nagrody przez pierwotnego zdobywcę nagrody lub wykluczenia pierwotnego zdobywcy nagrody z konkursu, Organizator może, lecz nie musi, przyznać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu, w szczególności uczestnikowi, którego odpowiedź była uznana przez komisję konkursową za najbardziej kreatywną danego dnia po wykluczeniu odpowiedzi pierwotnego zdobywcy nagrody.
 10. Nagroda zostanie wydana zdobywcy nagrody zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

§ 4

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer tel. kontaktowego oraz wyrażenie zgód: (1) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb organizacji, udziału i dokumentacji zabawy z nagrodami podczas konferencji Devoxx 2023, zorganizowanego przez Organizatora oraz (2) na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Scalo.
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje.
 3. Zgody, o których mowa w ust. 1 mogą być w każdej chwili cofnięte przez Uczestnika Konkursu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W ramach formularza konkursowego Uczestnik Konkursu może wyrazić także dodatkowe zgody, w tym zgodę marketingową. W związku ze zgodą na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Scalo, formularz umożliwia również podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, w tym w szczególności przewiduje możliwość załączenia CV lub podania linku do Linkedin.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu znajdują się w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingowych i rekrutacyjnych, umieszczonej na stronie: https://www.career.scalosoft.com/informacja-o-przetwarzaniu-danych/

PRAWA AUTORSKIE

§ 5

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania odpowiedzi oświadcza, że – o ile odpowiedź stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie osobiste i majątkowe do tych utworów, a także że ten utwór nie jest obciążony prawami osób trzecich ani nie narusza praw osób trzecich.
 2. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej okazało się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu związanego z tym naruszenia praw osób trzecich.
 3. Z chwilą przesłania odpowiedzi konkursowej Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji w zakresie wszelkich znanych pól eksploatacji, w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji o których mowa powyżej, o ile konieczne jest stosowanie takiego prawa zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samoistnego opracowania, przeróbki, adaptowania całości lub części pracy w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form, w tym zmienionej lub skróconej.
 5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi upoważnienia do udzielania dalszych licencji w zakresie nabytych praw do zgłoszonej przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na to, aby zgłoszona przez niego odpowiedź była wykorzystywana stosowanie do potrzeb Organizatora, podmiotu związanego z nim kapitałowo lub podmiotu przez niego wskazanego, na polach eksploatacji wskazanych powyżej, w tym między innymi do wykorzystywania odpowiedzi w celach marketingowych, opublikowania jej na stronie internetowej Organizatora lub profilu Organizatora w serwisach społecznościowych, w tym poddawania zmianom, przeróbkom i adaptacjom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

 1. Reklamacje lub zapytania dotyczące konkursu mogą być składane na następujący adres e-mail Organizatora: marketing@scalosoft.com. Reklamacje mogą być składane jedynie w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu oraz interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej:  https://www.career.scalosoft.com/regulamin-konkursu-devoxx
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://www.career.scalosoft.com/regulamin-devoxx

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.