Niniejszym w celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) informujemy Panią / Pana o tym, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Scalo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, numer KRS: 0000290107 („Scalo”).
 2. W Scalo został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować mailowo pod następującym adresem: iod@scalosoft.com. Może się Pani / Pan z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych w klauzuli zgody celach, tj. w celu udzielenia żądanych informacji i kontaktu (na podstawie art. 6 ust. 1 litera a RODO). Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Scalo (art. 6 ust. 1 litera c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Scalo (art. 6 ust. 1 litera f RODO) do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Scalo
  a) na podstawie zgody – do czasu ustania celów, w których dane zostały zebrane przy uwzględnieniu przebiegu korespondencji,
  b) na podstawie związanej z realizacją obowiązków prawnych – przez okres wskazany w odpowiednich przepisach,
  c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dotyczącego obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – do końca okresu przedawnienia roszczeń oraz maksymalnie rok dłużej.
 5. Ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Scalo odpowiedzialni za realizację obowiązków związanych z komunikacją dotyczącą rekrutacji i kariery w Scalo, a mogą być również zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Scalo w tym zakresie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
 9. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Scalo nie będzie podejmowało decyzji w sposób zautomatyzowany, a przetwarzane dane nie będą wykorzystywane do profilowania.
 10. Ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani / Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; kancelaria@uodo.gov.pl).

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.