Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konkursie

Niniejszym wypełniając nasz obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy Panią / Pana o przetwarzaniu Pana / Pani danych osobowych:

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją jest spółka Scalo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-322 Wrocław, numer KRS: 0000290107 („Scalo”).

Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Scalo?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją, udziału i dokumentacji konkursu przeprowadzonego podczas konferencji Devoxx 2023, a w razie wyrażenia odpowiedniej zgody również dla celów marketingowych i promocyjnych, tj. w następujących celach:

 1. w celu organizacji, udziału i dokumentacji konkursu przeprowadzonego podczas konferencji Devoxx 2023 – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO);
 2. w celu informowania Ciebie o eventach i inicjatywach organizowanych przez Scalo spółka z o.o. w celach marketingowych i promocyjnych – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO),
 3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność takiego przetwarzania do realizacji uzasadnionych interesów Scalo polegających na możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO),
 4. w odniesieniu do zdobywcy nagrody (jeżeli nagroda jest przewidziana) – w celu realizacji obowiązków podatkowych nałożonych na Scalo (art. 6 ust. 1 litera c RODO w związku z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym w celu udostępnienia fotografii (wizerunku) zwycięzcy konkursu na stronie internetowej Scalo i na kontach Scalo w portalach społecznościowych,
 5. w celu organizacji i przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych w Scalo – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie będzie Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO); w odniesieniu do byłych osób zatrudnionych w Scalo przetwarzanie może się również odbywać w związku z niezbędnością takiego przetwarzania do realizacji uzasadnionych interesów Scalo polegających na możliwości nawiązania ponownie współpracy z osobami uprzednio zatrudnionymi w Scalo (art. 6 ustęp 1 litera f RODO),
 6. w celu uniknięcia ryzyka ponownego objęcia procesem rekrutacyjnym do danego projektu osób, które nie spełniły wymagań określonych dla rekrutacji w ramach danego projektu – podstawą przetwarzania w tym zakresie jest niezbędność takiego przetwarzania do realizacji uzasadnionych interesów Scalo związanych z ekonomiką procesu rekrutacyjnego i niepodejmowaniem ponownie czynności rekrutacyjnych, wobec osób, co do których stwierdzono, że nie spełniają one wymagań dla określonego projektu (art. 6 ustęp 1 litera f RODO).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu wzięcia udziału w konkursu przeprowadzonego podczas konferencji Devoxx 2023 wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych: (1) na potrzeby organizacji, udziału i dokumentacji konkursu przeprowadzonego podczas konferencji Devoxx 2023 oraz (2) w celach promocyjnych i marketingowych – w odniesieniu do zwycięzcy konkursu. Scalo uzależnia także możliwość wzięcia udziału w konkursie od wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Scalo (odrębna zgoda z odrębna klauzulą informacyjną).

W związku z dopuszczeniem Pana/Pani do konkursu Scalo wymagało wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych w Scalo, jednakże zgoda taka jest dobrowolna, gdyż udział w konkursie jest dobrowolny. Jeżeli Pan/Pani nie chce wyrazić zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych w Scalo to nie musi Pan/Pani tego robić, a jedynym skutkiem jest brak możliwości wzięcia udziału w dobrowolnym konkursie.

Jakie masz uprawnienia wobec Scalo w zakresie przetwarzanych danych?

 1. Przysługuje Ci prawo:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) do przenoszenia danych;
  f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
  adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie
  masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem,
  że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, w zakresie w jakim podmioty te świadczą na rzecz Scalo usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przeprowadzonego podczas konferencji Devoxx 2023 .

Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, w zakresie w jakim podmioty te świadczą na rzecz Scalo usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego.

Jeśli proces rekrutacyjny odbywa się na potrzeby konkretnego projektu, który ma być realizowany u konkretnego klienta Scalo, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione temu klientowi, w szczególności w celu konsultacji członków zespołu projektowego, którzy mają być zaangażowani w realizowanie tego projektu. Ponadto, Scalo zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Pani / Pana o udzielnie odrębnej zgody na przekazanie Pani / Pana danych osobowych klientom Scalo, na rzecz których Scalo realizuje projekty.

W przypadku wyrażenia zgody związanej z celami marketingowymi i promocyjnymi Pani / Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom wspierającym Scalo w realizacji działań promocyjno-marketingowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Scalo:

 1. w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby organizacji, udziału i dokumentacji konkursu przeprowadzonego podczaskonferencji Devoxx 2023 – do czasu zakończenia konkursu podczas konferencji Devoxx 2023 , a w razie wygrania nagrody – do czasu załatwienia formalności związanych z przekazaniem nagrody i rozliczeniem podatkowym,
 2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych – do czasu wycofania zgody jednak nie dłużej niż przez 3 lata,
 3. na podstawie zgody dotyczącej przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody jednak nie dłużej niż przez 3 lata,
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami – do końca okresu przedawnienia roszczeń oraz maksymalnie rok dłużej,
 5. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu uniknięcia ryzyka ponownego objęcia procesem rekrutacyjnym do danego projektu osób, które nie spełniły wcześniejszych wymagań określonych dla rekrutacji w ramach danego projektu – okres zostanie ustalony z uwzględnieniem długości trwania procesu rekrutacyjnego dla danego projektu, jednak maksymalnie okres ten wynosi 1 rok.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności do takich krajów jak Szwajcaria, Stany Zjednoczone lub Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania). Zaznaczamy jednak, że Twoje dane osobowe mogą być również przekazane do innych krajów, w zależności od lokalizacji klienta, dla którego realizowany ma być projekt, w związku z którym prowadzony jest proces rekrutacyjny w Scalo.

Dla niektórych państw, do których przekazywane będą Twoje dane osobowe Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że w tych państwach zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (np. Zjednoczone Królestwo – Wielka Brytania; Szwajcaria).

W odniesieniu do innych państw może się okazać, że Komisja Europejska nie wydała odpowiedniej decyzji, a w tych przypadkach Scalo przed przekazaniem danych oceni czy istnieje możliwość zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dla Twoich danych osobowych.

Czy Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie)?

W oparciu o Twoje dane nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W Scalo został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować mailowo pod następującym adresem: iod@scalosoft.com. Możesz się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a także w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Scalo.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.