POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Scalo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 251A.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@scalosoft.com.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody [zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO] do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym Administratora w zakresie rozliczenia podatkowego przyznanej nagrody [zgodnie z art. 6 ust. 1 litera c) RODO).
 4. Moje dane osobowe będę przechowywane:
  a) w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby organizacji, udziału i dokumentacji konkursu przeprowadzonego podczas konferencji Devoxx 2021, – do czasu zakończenia konkursu podczas Devoxx 2021, a w razie wygrania nagrody – do czasu załatwienia formalności związanych z przekazaniem nagrody i rozliczeniem podatkowym,
  b) w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby informowania o innych eventach i inicjatywach – do czasu wycofania zgody,
  c) w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych –  przez okres 3 lat,
  d) w przypadku przetwarzania na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez okres 3 lat,
  e) w przypadku przetwarzania ze względu na obowiązki prawne Administratora – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.
 5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej wycofaniem. Wycofanie zgody mogę zgłaszać na maila: iod@scalosoft.com.
 7. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
  a) w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby organizacji i udziału w zabawie z nagrodami podczas Devoxx 2021, jak również w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby informowania o innych eventach i inicjatywach – podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy organizacji zabaw z nagrodami, eventów i pozostałych inicjatyw, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są  to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy).
  b) w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacji (o fakcie przekazania moich danych osobowych do Klienta Administratora, zostanę poinformowany), podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacji, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są  to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy). Odbiorcy moich danych osobowych pochodzą ze strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  c) W przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa odbiorcami danych mogą być również organy publiczne (np. organy podatkowe, Policja, itp.).
 8. Przysługuje mi prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.