INTRODUCTION

Scalo is an IT company and therefore consumes a lot of electricity. Scalo also produces wastes.

As a socially responsible company, Scalo strives to reduce electricity consumption and dispose of waste in an appropriate manner.

Scalo declares itself as environmentally friendly company in the Code of Ethics. Accordingly, Scalo has provided for an energy and waste management procedure.

WPROWADZENIE

Scalo jest spółką działającą w branży IT, w związku z czym zużywa dużo energii elektrycznej. Scalo produkuje również odpady.

Scalo jako firma odpowiedzialna społecznie stara się ograniczać zużycie energii elektrycznej i w odpowiedni sposób pozbywać się odpadów.

Scalo deklaruje przyjazność środowisku w swoim Kodeksie Etycznym. W związku z powyższym Scalo przewidziało procedurę zarządzania energią i odpadami.

WASTE MANAGEMENT

This operating procedure covers the waste issues on all Scalo’s premises.

The aim of this regulation is to avoid risk to health and safety as well as incidence of littering; and waste to landfill and associated CO2e emissions and to ensure Scalo’s premises are aesthetically pleasing and the waste is disposed of in an environmentally acceptable manner.

It is the responsibility of the individual user to sort and dispose of waste in a thoughtful manner. Separate bins for general waste, plastics, paper, and glass are located throughout the premises as well as inside the buildings.

Scalo employees receive environmental training on a regular basis. They are constantly provided with information, tidbits and good practice concerning environmental issues.

Scalo also strives to conserve water — for example, by keeping washing with running water to a minimum and using dishwashers instead. Additionally, our offices have a built-in filter for drinkable tap water.

Scalo provides potted plants in the office space. They clean and moisten the air and have a positive impact on the productivity and well-being of our employees. In addition, each Scalo employee grows a black pine tree — a plant that produces large amounts of oxygen. As soon as the trees reach the appropriate size, they will be transplanted into the ground, for the sake of cleaning the air.

Each office is constantly supplied with eco-friendly office supplies, such as copy paper, notebooks, and writing instruments. Additionally, Scalo makes sure that company gadgets for employees (black pine seeds, organic cotton t-shirts and bags, and reusable mugs and vacuum bottles) affect the environment as little as possible.

Electronic Waste management tasks due to their type were assigned to the IT department. All violations related to wastes shall be reported to the IT department.

Electronic waste is handed over to the IT department, which then transfers the waste to a waste disposal operator.

The IT department maintains an inventory of serviceable electronic equipment and updates in case of new electronic waste.

ZARZĄDZANIE ODPADAMI

Niniejsza procedura zarządzania pokrywa wszystkie zagadnienia dotyczące odpadów na terenie Scalo.

Celem tej regulacji jest uniknięcie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, jak również występowania zaśmiecania; oraz odpadów na składowiskach i związanej z tym emisji CO2e, a także zapewnienie estetycznego wyglądu pomieszczeń Scalo i utylizacji odpadów w sposób akceptowalny dla środowiska.

Odpowiedzialność za sortowanie i pozbywanie się odpadów w sposób przemyślany spoczywa na poszczególnych użytkownikach. Na całym terenie i wewnątrz budynków znajdują się odpowiednie pojemniki na odpady ogólne, tworzywa sztuczne, papier, szkło

Pracownicy Scalo przechodzą regularne szkolenia związane z ochroną środowiska. Na bieżąco otrzymują informacje, ciekawostki i dobre praktyki, dotyczące ekologii.

Scalo dba również o oszczędność wody np. ograniczając zmywanie pod bieżącą wodą do minimum i korzystając ze zmywarek. Dodatkowo biura posiadają wbudowany filtr na wodę z kranu, która nadaje się do picia.

Scalo zaopatrzyło pomieszczenia biurowe w rośliny doniczkowe. Oczyszczają one i nawilżają powietrze oraz pozytywnie wpływają na produktywność i dobre samopoczucie pracowników. Ponadto każdy z pracowników Scalo hoduje sosnę czarną, roślinę produkującą duże ilości tlenu. Gdy drzewka osiągną odpowiednią wielkość, zostaną przesadzone do gruntu, w trosce o czystość powietrza.

Każde biuro jest stale zaopatrywane w ekologiczne materiały biurowe, takie jak papier ksero, notatniki, przybory do pisania. Dodatkowo Scalo dba, by firmowe gadżety dla pracowników w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko naturalne (nasiona sosny czarnej, koszulki i torby z bawełny organicznej, wielorazowe kubki i termosy).

Zadania dotyczące zarządzania odpadami elektronicznymi ze względu na ich rodzaj zostały powierzone działowi IT. Do działu IT należy zgłaszać wszelkie naruszenia związane z odpadami.

Odpady elektroniczne są przekazywane działowi IT, który następnie przekazuje odpady podmiotowi zajmującemu się utylizacją tego typu odpadów.

Dział IT prowadzi zestawienie sprzętu elektronicznego zdatnego do użytku i aktualizuje go w przypadku pojawienia się nowych odpadów elektronicznych.

ENERGY MANAGEMENT

Due to the nature of its business, Scalo primarily uses electricity. Due to the specific nature of Scalo’s business, energy management tasks have been transferred to the IT department. All energy related violations should be reported to the IT department.

The IT department ensures that the equipment used by Scalo’s employees is of the highest possible quality in order not to cause increased energy consumption.

Scalo uses energy-efficient products. Whenever possible, Scalo employees maximize the use of daylight — by uncovering the windows while working. Our employees apply the principle of saving energy by putting devices in standby mode — if an employee isn’t going to use, for example, a computer or printer within the next 30 minutes, they turn off the devices.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zadania z zakresu zarządzania energią ze względu na specyfikę działalności Scalo, przekazano działowi IT. Do działu IT należy zgłaszać wszelkie naruszenia związane z energią.

Dział IT dba, by sprzęt, którym posługują się pracownicy Scalo był jak najwyższej jakości, by nie powodować zwiększonego użycia energii.

Scalo korzysta z produktów energooszczędnych. Jeśli jest to możliwe, pracownicy Scalo maksymalnie wykorzystują światło dzienne – odsłaniając okna w czasie pracy. Pracownicy stosują zasadę oszczędzania energii urządzeń w trybie czuwania – jeśli pracownik nie będzie korzystał np. z komputera, drukarki w ciągu 30 minut, wyłącza je.

This website uses cookies to deliver the service. Find out more or close the message.