INTRODUCTION

The Code of Conduct is a shared statement of our commitment to upholding the ethical, professional and legal standards we use as the basis for our daily and long-term decisions and actions.

We all must be cognizant of, and comply with, the relevant policies, and standards that guide our work. We are each individually accountable for upholding these standards of behaviour and for compliance.

The Code of Conduct applies to all employees and suppliers of Scalo sp. z o. o. with its registered seat in Wrocław.

WPROWADZENIE

Kodeks postępowania jest oświadczeniem o zaangażowaniu w przestrzeganie etyki oraz prawnych i zawodowych standardów, na których oparto w Scalo codzienne i długofalowe działanie.

Wszyscy musimy być świadomi i przestrzegać obowiązujących nas standardów, na których opiera się nasza praca. Jesteśmy odpowiedzialni za stosowanie niniejszych standardów w swoim zachowaniu.

Kodeks postępowania stosuje się do kadry zarządzającej Scalo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

CHILD LABOUR

Scalo sp. z o. o. and its suppliers undertake to comply with rules designed to eliminate child labour and their protection, in accordance with ILO Conventions.

In particular undertake not to employ persons who have not attained the minimum age for employment in accordance with ILO Conventions C138 and C182 and regulations of Polish Labour Code.

MODERN SLAVERY

Scalo and its suppliers undertake not to make use of forced or compulsory labour, as defined in ILO Conventions C29 and C105.

ILO Convention C29 defines forced or compulsory labour as any work or service exacted under the threat of sanction, by persons who do not volunteer for such work.

It is strictly prohibited to withhold any documents identity documents, passports, training certificates, work permits or other documents during the period of employment. Employees are also not obliged to pay deposits or other financial guarantees.

HARASSMENT AND NON-DISCRIMINATION

In regard to ILO Convention C111, Scalo sp. z o. o. and its suppliers are obliged not to make any distinction, exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin, which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or occupation.

In regard to ILO Convention C111, any distinction, exclusion or preference in respect of a particular job based on the inherent requirements thereof and any other special measures designed to meet the particular requirements of persons who, for reasons such as sex, age, disablement, family responsibilities or social or cultural status, are generally recognised to require special protection or assistance (positive discrimination) shall not be deemed to be discrimination.

Scalo sp. z o. o. and its suppliers will apply to the local polish regulations regarding employment of people with disabilities.

EXPORT CONTROL AND ECONOMIC SANTCTIONS

Scalo provides services to customers from the European Union, the United Kingdom and the United States. In this respect, export control regulations and economic sanctions do not apply. Where such export controls or economic sanctions are in place or introducted, Scalo will comply with them.

CORRUPTION, EXTORTION AND BRIBERY

Acts of corruption, extortion and bribery breach Scalo’s ethical principles and values.

The negotiation and performance of contracts must, under no circumstances, give rise to conduct or actions that could constitute active or passive corruption towards or on behalf of public or private entities, or complicity in influence peddling or favouritism.

Offences committed by intermediaries, commercial agents or consultants could result in the person having hired them being liable to severe sanctions in the same way as a direct perpetrator would.

In accordance with the OECD Convention of 17 December 1997 on Combating Bribery, the corruption of foreign public officials, in all forms, is prohibited.

PRACA NIELETNICH

Scalo sp. z o. o. i jej dostawcy zobowiązują się do stosowania i przestrzegania zasad oraz przepisów mających na celu eliminację pracy osób nieletnich ich ochronę zgodnie z konwencjami MOP.

W szczególności zobowiązują się do niezatrudniania osób, które nie osiągnęły wieku, od którego możliwe jest podjęcie pracy zgodnie z konwencją C138 i C182 MOP, a także przepisami polskiego kodeksu pracy.

NIEWOLNICTWO

Scalo i jej dostawcy zobowiązują się do niekorzystania z przymusowej lub obowiązkowej pracy w rozumieniu konwencji C29 i C105 MOP.

Konwencja C29 MOP definiuje przymusową pracę jako wszelką pracę lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.

Zabronione jest zatrzymywanie paszportów, zezwoleń na pobyt, zaświadczeń, certyfikatów oraz dokumentów tożsamości i innych dokumentów w czasie zatrudnienia. Pracownicy nie są zobowiązani do zapłacenia depozytu ani gwarancji.

PRZEŚLADOWANIE I ELIMINACJA DYSKRYMINACJI

Zgodnie z warunkami określonymi w Konwencji MOP C111 Scalo sp. z o. o. i jej dostawcy zobowiązują się nie stosować jakichkolwiek rozróżnień, wykluczeń czy preferencji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, poglądy polityczne, pochodzenie etniczne lub społeczne, które to działania miałyby na celu uniemożliwienie lub utrudnienie zatrudnienia, lub miałyby wpływ na traktowanie danej osoby.

Zgodnie z Konwencją MOP C111 wszelkie rozróżnienia, wykluczenia lub preferencje odnoszące się do danego stanowiska pracy, a także szczególne środki wprowadzone w celu spełnienia potrzeb osób, które ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, obowiązki rodzinne czy status społeczny lub kulturowy wymagają szczególnej opieki lub pomocy (pozytywna dyskryminacja), nie są uznawane za przejaw dyskryminacji

Scalo sp. z o.o. i jej dostawcy będą stosować się do lokalnych przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

KONTROLA EKSPORTU I SANKCJE EKONOMICZNE

Scalo świadczy usługi na rzecz klientów z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. W tym zakresie regulacje dotyczące kontroli eksportu i sankcji ekonomicznych nie mają zastosowania. W przypadku obowiązywania lub wprowadzenia takich kontroli eksportu lub sankcji ekonomicznych Scalo będzie ich przestrzegać.

KORUPCJA, WYMUSZENIE I ŁAPÓWKARSTWO

Korupcja, wymuszenia i łapówki łamią zasady etyczne Scalo.

Negocjowanie i wykonywanie umów nie może w żadnym wypadku powodować aktów aktywnej lub pasywnej korupcji w imieniu lub wobec przedsiębiorców publicznych lub prywatnych, współdziałania w wywieraniu wpływu lub faworyzowaniu.

Przestępstwa popełnione przez pośredników, agentów handlowych lub konsultantów mogą skutkować nałożeniem na osobę, która ich zatrudniła, surowych sankcji w taki sam sposób, jak w przypadku bezpośredniego sprawcy.

Zgodnie z Konwencją OECD z dnia 17 grudnia 1997 r. o zwalczaniu łapówek, korupcja zagranicznych funkcjonariuszy publicznych jest zabroniona we wszystkich formach.

This website uses cookies to deliver the service. Find out more or close the message.