DEFINICJE

§1

 1. Program  Poleceń – program skierowany do osób  fizycznych polegający  na  polecaniu kandydatów  na  Pracowników Organizatora, na wolne stanowiska, ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator Programu – Scalo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław) NIP 897-173-54-06, REGON 02061083000000, wpisany do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000290107,  adres  e-mail  służący  do korespondencji w sprawach związanych z Programem: referral@scalosoft.com
 3. Osoba Polecająca – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niebędąca lub będąca Pracownikiem/Współpracownikiem organizatora.
 4. Kandydat – osoba wskazana przez Osobę Polecającą jako potencjalny kandydat na Pracownika Organizatora.
 5. Polecenie Kandydata – zarekomendowanie kandydata na wolne stanowisko ogłoszone przez Organizatora, spełniającego warunki wymagane dla tego stanowiska.
 6. Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości określonej w § 5 ustęp 4 i 5 Regulaminu, przyznawana Osobie Polecającej przez Organizatora za Polecenie Kandydata, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 7. Regulamin – niniejszy  regulamin płatnego  programu  poleceń Scalo sp. z o. o.
 8. Uczestnik Programu – Osoba Polecająca biorąca udział w Programie.
 9. Stanowisko – wolny wakat,  na który Organizator poszukuje Kandydata.
 10. Pracownik/Współpracownik Organizatora – osoba  wykonująca  pracę  lub  usługi  na  rzecz Organizatora, niezależnie od charakteru stosunku prawnego łączącego ją z Organizatorem. Taka osoba może prowadzić działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi na rzecz Organizatora.

ZASADY OGÓLNE

§ 2

 1. Regulamin określa zasady organizacji oraz warunki udziału w Programie Poleceń.
 2. Program Poleceń ma charakter otwarty. Każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, niebędącą / będąca Pracownikiem lub Współpracownikiem Organizatora może wziąć w nim udział. W Programie Poleceń nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione w działach:
  a) HR – w przypadku poleceń do działów Back Office,
  b) Rekrutacji – w przypadku poleceń do IT (programistów, testerów, analityków),
  c) Managerowie – w przypadku poleceń do swoich zespołów,
 3. Udział w Programie jest dobrowolny.
 4. Program trwa od 08.11.2021 roku do odwołania. Organizator programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zakończeniu, o czym poinformuje na stronie internetowej https://www.career.scalosoft.com/akcja-rekomendacja/
 5. W przypadku zakończenia programu Organizator rozpatrzy Polecenia Kandydatów zgłoszone przed dniem zakończenia Programu Poleceń.
 6. Aktualny regulamin programu obowiązuje od 11.01.2023 roku oraz dotyczy zgłoszeń przesłanych od 11.01.2023 roku. Polecenia kandydatów przesłanych przed 11.01.2023 roku będą rozpatrywane zgodnie z warunkami i zasadami poprzednio obowiązującego Regulaminu (dostępny na życzenie pod adresem e-mail: referral@scalosoft.com).

WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 3

 1. W Programie jako Osoba Polecająca może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.
 2. Polecenie odbywa się przez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego na stronie: https://www.career.scalosoft.com/akcja-rekomendacja/
 3. Polecenie musi zawierać CV Kandydata wraz z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu bieżących i przyszłych rekrutacji lub link prowadzący do profilu zawodowego Kandydata na portalu LinkedIn.
 4. Aktualne wakaty pracownicze wskazywane są na stronie internetowej Organizatora: https://www.career.scalosoft.com/
 5. Warunkiem dokonania Polecenia jest:
  a) wskazanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych osobowych Osoby Polecającej: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.
  b) wskazanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych osobowych Kandydata: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.
  c) załączenie CV Kandydata wraz z jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub linka prowadzącego do profilu zawodowego Kandydata na portalu LinkedIn.
  d) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  e) zadeklarowanie w formularzu zgłoszeniowym zgody Kandydata na udostępnienie jego danych osobowych przez Osobę Polecającą o treści wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
  f) wyrażenie zgody w formularzu zgłoszeniowym na przetwarzanie danych osobowych Osoby Polecającej o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia Kandydata, którego profil zawodowy zgodny jest obecnymi potrzebami rekrutacyjnymi, skontaktuje się z nim Rekruter Scalo. W przypadku odnotowania braku w CV zgody stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu – Kandydat zobowiązany będzie udzielić wymaganych zgód. W sytuacji ich nieudzielenia w przeciągu 30 dni, Kandydat nie będzie rozpatrywany w rekrutacji do Scalo.
 7. Ilość Kandydatów polecanych przez jedną Osobę Polecającą jest nieograniczona.
 8. Osoba Polecająca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie fałszywych danych.
 9. Osoba Polecająca nie może dokonać polecenia samej siebie.
 10. W przypadku Polecenia tego samego Kandydata przez kilka Osób Polecających, przyjmuje się, że Kandydat został polecony jeden raz, przez Osobę Polecającą, która pierwsza zgłosiła Polecenie Kandydata.

WARUNKI WYPŁATY NAGRODY

§ 4

 1. Nagrody finansowane są ze środków własnych Organizatora.
 2. Osoba Polecająca, w okresie trwania Programu, będzie miała prawo otrzymania Nagrody, gdy:
  a) spełni łącznie warunki uczestnictwa określone w § 3 Regulaminu,
  b) Kandydat nie złożył swojego CV samodzielnie w ciągu 30 dni do Scalo przed udostępnieniem jego danych przez Osobę Polecającą.
  c) Kandydat nie jest obecnym pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora oraz nie brał udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez lub w imieniu Organizatora w ciągu ostatnich 6 miesięcy – przed dokonaniem Polecenia.
  d) Organizator podpisze z Kandydatem umowę o pracę lub o współpracę i Kandydat będzie pracował lub współpracował z Organizatorem przez przynajmniej 6 miesiecy w wymiarze co najmniej 80 godzin miesięcznie.
 3. Organizator zastrzega, że może odmówić zawarcia umowy z Kandydatem bez wskazania przyczyny.
 4. Polecenie ważne jest przez 6 miesięcy od dnia Polecenia. Po upływie tego terminu w przypadku nawiązania współpracy/zatrudnienia Kandydata nagroda za polecenie nie będzie przyznawana. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody w ww. przypadku. Będzie o tym informował bezpośrednio osobę, która poleciła danego Kandydata.

PRZYZNANIE NAGRODY

§ 5

 1. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora mailowo lub telefonicznie:
  a) w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Polecenia – o zakwalifikowaniu Polecenia do Programu Poleceń (tj. chęci zatrudnienia Kandydata przez Scalo) oraz
  b) w terminie 30 dni od dnia spełnienia się ostatniej z przesłanek, o których mowa w Regulaminie – o przyznaniu Nagrody, przy czym nagroda zostanie wypłacona po spełnieniu się ostatniej z przesłanek określonych w § 4 ustęp 2 Regulaminu.
 2. Nagroda zostanie wypłacona w dwóch ratach:
  a) pierwsza połowa nagrody po 1 miesiącu pracy Kandydata w Scalo.
  b) druga połowa nagrody po 6 miesiącu pracy Kandydata w Scalo, jeśli Kandydat nadal pracuje w Scalo
 3. Nagroda (w dwóch ratach) zostanie wypłacona przelewem po dostarczeniu Organizatorowi danych osobowych oraz wskazaniu rachunku bankowego Osoby Polecającej w oświadczeniu stanowiącym załącznik 4. Na podstawie oświadczenia zostanie sporządzona informacja podatkowa PIT 11.
 4. Wysokość Nagrody za polecenie Kandydatów do IT (programistów, analityków, testerów) – uzależniona jest od doświadczenia Kandydata wymaganego na danym stanowisku w Scalo:
  a) Kandydat posiadający od roku do 2 lat doświadczenia wymaganego na danym stanowisku – 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych);
  b) Kandydat posiadający od 2 do 5 lat doświadczenia wymaganego na danym stanowisku – 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych);
  c) Kandydat posiadający ponad 5 lat doświadczenia wymaganego na danym stanowisku – 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).
 5. Wysokość Nagrody za polecenie Kandydatów do Back Office – uzależniona jest od doświadczeń Kandydatów wymaganych na danym stanowisku w Scalo:
  a) Kandydat posiadający od 2 do 5 lat doświadczenia wymaganego na danym stanowisku – 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych)
  b) Kandydat posiadający ponad 5 lat doświadczenia wymaganego na danym stanowisku – 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).
 6. W przypadku szczególnych sytuacji, nieuregulowanych w §5 pkt. 4 i 5 decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Organizator. W sytuacji, gdy Kandydat zostanie zatrudniony / podejmie współpracę na innym stanowisku, niż związane z jego dotychczasowym doświadczeniem zawodowym – Organizator Programu podejmie decyzję o kwocie przyznania bonusu Osobie Polecającej.
 7. W przypadku niespełnienia warunku przewidzianego w § 4 ustęp 2 punkcie d niniejszego Regulaminu, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem, Osobie Polecającej nie przysługuje Nagroda.

DANE OSOBOWE

§ 6

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku jest spółka Scalo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, numer KRS: 0000290107 („Scalo”).
 2. W Scalo został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować mailowo pod następującym adresem: iod@scalosoft.com. Może się Pani / Pan z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych w klauzuli zgody celach, tj. w celu udziału w Programie Poleceń, uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji oraz w celu informowania o nagrodzie w sposób mailowy lub telefoniczny.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej zgody odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody powoduje jednak wycofanie się z konkursu.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalony z uwzględnieniem potrzeb rekrutacyjnych Scalo.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Scalo odpowiedzialni za realizację obowiązków związanych z rekrutacją, partnerzy Scalo.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do Udziału w Programie Poleceń.
 10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Scalo nie będzie podejmowało decyzji w sposób zautomatyzowany, a przetwarzane dane nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; kancelaria@uodo.gov.pl).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. Uczestnictwo w Programie poczytuje się za akceptację przez Osobę Polecającą niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 3. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, Uczestnicy Programu Poleceń zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie internetowej: https://www.career.scalosoft.com/akcja-rekomendacja/ najpóźniej w dzień wejścia w życie zmiany.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania Programu Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Programie bez prawa do odszkodowania.
 5. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wysokości określonej w § 5 ustęp 4 i 5 i nie obejmuje utraconych korzyści.
 6. Organizator może czasowo zawiesić realizację Programu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu.
 7. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne co do postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzja należy do Organizatora.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych do CV Kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Administratora – Scalo Sp. z o. p. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach i obowiązkach znajdują się w Polityce Prywatności.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Osoby Polecającej o posiadaniu zgody Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych

Oświadczam, że uzyskałem/-łam od Kandydata, którego polecam w ramach Płatnego Programu Poleceń Scalo sp. z o. o zgodę na udostępnienie Scalo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław) NIP 897-173-54-06, REGON 02061083000000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000290107, jego danych osobowych oraz na ich przetwarzanie przez Scalo Sp. z o. o. dla celów przystąpienia przeze mnie do Płatnego Programu Poleceń Scalo sp. z o. o. i realizacji postanowień Regulaminu Płatnego Programu Poleceń Scalo sp. z o. o., zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz postanowieniami Regulaminu Płatnego Programu Poleceń Scalo sp. z o. o.

Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych Osoby Polecającej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scalo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław) NIP 8971735406, REGON: 02061083000000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000290107, podanych w niniejszym zgłoszeniu w celu przystąpienia przeze mnie do Płatnego Programu Poleceń Scalo sp. z o.o.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie do wypłaty wynagrodzenia
Nazwisko …………………………………………. Imiona ………………………………………………………………………
Data urodzenia …………………………. PESEL ………………………….…. NIP ……………………………………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zameldowania) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości (uzupełnić w razie braku numeru PESEL) …………………………………………………………………………………………
Obywatelstwo …………………………………………………………
Urząd Skarbowy ………………………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego oraz dane do wypłaty wynagrodzenie…………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że o wszelkich zmianach dotyczących treści powyższego oświadczenia poinformuję w terminie 7 dni od momentu zaistnienia tych zmian. Odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.